آرمان پلیمر - اخبار مقالات

« »
بابک احمدی - دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت علیرضا عبدالغنی - مدیرآزمایشگاه سدکارون 4     محمد شکرچی زاده - دانشیار دانشگاه تهران مهدی نعمتی چاری - دانشجوی دکتری سازه چکیده مقاله: زئولیت طبیعی نوعی ماده آلومینوسیلیکات هیدراته با ساختار شبکه ای است که بطور وسیعی به عنوان پوزولان طبیعی درمخلوط های سیمانی و بتن درنقاط مختلف ...
  علی اکبر مقصودی - استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان   امیر کشته گر - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان چکیده مقاله: با توجه به کاربرد روز افزون بتن و سازه های بتنی و همچنین گسترش استفاده از افزودنیها در بتن، انجام تحقیقات بر روی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق اثر زمان اختلاط ...
  حسن افشین - دانشیار دانشگاه صنعتی سهند ساسان رسولپور - دانشجوی کارشناسی ارشد چکیده مقاله: یکی ازروشهای بهبود خصوصیات مکانیکی بتن مقاومت های خمشی فشاری کششی مقاومت دربرابر ذوب و یخبندان و مخصوصا مقاومت فرسایشی آن استفاده از الیاف می باشد روشهای متعددی برای آزمایش سایش بتن وجود دارد کهبعضی از این روشها ازجمله روش دیسک گردان و روش ماسه پاشی ...

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده